Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Závazná přihláška k účasti na vzdělávacích programech

Ve formátu PDF
pro Acrobat Reader
 
tento odkaz

         

Ve formátu DOC
pro Microsoft Word
 
tento odkaz

Stažení aktuální české verze programu Acrobat Reader zdarma je možné např. zde.

Jak se přihlásit?

Jednoznačně preferujeme školní hromadnou objednávku, a to "v papírové formě" (vložený list) odeslaný poštou, faxem, elektronickou poštou, nebo v internetové podobě (z našich webových stránek). V případě zájmu jednotlivců lze použít okopírovaný tentýž formulář. Telefonické přihlášení je pokládáno pouze jako předběžné a je nutno jej potvrdit písemnou formou některým z výše uvedených způsobů.

Přihlášky se odesílají nejpozději do 14 dnů před plánovaným zahájením semináře poštou, faxem či elektronickou poštou na adresu pobočky, která seminář pořádá (netýká se smluvního pracoviště Chomutov a Střední integrované školy energetické v Chomutově - zde je nutno přihlášky zasílat na adresu Pedagogického centra v Ústí nad Labem). Adresy pracovišť jsou uvedeny na vnitřní straně programové nabídky. Objednávky jsou řazeny podle data přijetí, jejich pozdní odeslání může vést k zrušení kurzu pro malý zájem, či k odmítnutí zájemce v případě limitovaného počtu účastníků. Zasláním objednávky jste automaticky zařazeni do evidence účastníků. Přijetí objednávek nepotvrzujeme. Další vyrozumění dostanete pouze v případě, že se Vámi vybraná akce nekoná či při změně termínu.

Způsob platby

Na základě faktury vystavené Pedagogickým centrem Ústí nad Labem, o.p.s., číslo účtu: 1030690000/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Ústí nad Labem. Ředitelé škol mohou učitelům kurzy hradit ze svých prostředků účelově vázaných na DVPP. Samoplátci a zájemci z řad veřejnosti mohou hradit kurzovné bankovním převodem minimálně 5 dnů před konáním semináře. Variabilní symbol je číslo kurzu a datum narození (příklad: číslo kurzu je 011015, datum narození je 1. ledna - variabilní symbol bude: 0110150101). V den konání semináře je nutné vzít s sebou doklad o zaplacení (příkaz k úhradě potvrzený od bankovního ústavu, výpis z BÚ). Účastnický poplatek je také možno zaplatit hotově nejpozději v den konání semináře (pouze dle dohody s garantem). Každý akreditovaný seminář je rovněž přístupný po dohodě s garantem i veřejnosti. Neakreditované semináře jsou pro veřejnost běžně přístupné. Všechny uvedené semináře, pokud není uvedeno jinak, mají akreditaci MŠMT, příslušná čísla akreditací lze najít na naší webové stránce. Neakreditované semináře doporučujeme hradit z FKSP nebo z provozních výdajů (týká se příspěvkových organizací).

Stornovací podmínky

Již objednaný seminář lze stornovat, nejpozději však do 7 pracovních dní před zahájením, jinak jsme nuceni účtovat 100% z její ceny. Realizace seminářů je závislá na počtu přihlášených účastníků, a tedy na přihláškách došlých ve výše uvedeném termínu. U vybraných seminářů sledujte zvláštní stornovací režim (např. exkurze).

Copyright © 2007 - 2011 Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Autorem těchto stránek je firma Sitha Comp, 2007 - 2010